Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen By Celestial en een cliënt waarop By Celestial deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Diensten

By Celestial zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, via WhatsApp of via de email  worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan By Celestial door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag By Celestial 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag By Celestial de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Is de cliënt 15 minuten of meer te laat, dan vervalt de afspraak en zal het gehele honorarium berekend worden.

Bij verhindering van de afspraak door By Celestial, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Tarieven en betaling

By Celestial  vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de( instrumentele) behandeling en eventuele producten, contant of per betaalverzoek te voldoen. By Celestial is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen waarbij de kosten voor rekening van de cliënt zijn.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Eenmaal per jaar zullen de prijzen herzien worden op basis van marktdaling of -stijging.

  

5. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan By Celestial. De persoonlijke gegevens worden door By Celestial opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

In verband met de wet AVG, welke ingaat per 25 mei 2018, zal iedere klant een toestemmingsformulier tekenen waarin wordt aangegeven welke gegevens By Celestial mag opslaan.

Voor de gehele Privacy Policy van By Celestial verwijzen we door naar deze policy.

 

6. Geheimhouding

By Celestial is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, By Celestial verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

By Celestial kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. By Celestial is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 

8. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van By Celestial..

Diefstal wordt door By Celestial altijd gemeld bij de politie.

 

9. Garantie

By Celestial geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. De garantie zal bestaan uit het kosteloos herstellen van de klacht of opnieuw uitvoeren van de behandeling, afhankelijk van de klacht. Er wordt in geen geval geld geretourneerd. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

 

10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product wordt er verwezen naar de klachtenprocedure.

 

11. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft By Celestial het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 

12. Recht

Op welke overeenkomst tussen By Celestial en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.